ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Organizačný poriadok 2024

IV. medzinárodná husľová súťaž

PRIME VIOLIN

 1.-5. Február 2024

(Banská Bystrica)

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

organizátor súťaže:

Občianske združenie Prime Violin

I. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je:

– odhaľovanie talentu, individuality a tvorivého potenciálu detí a mládeže;

– rozvoj profesionálneho umeleckého prejavu žiakov ZUŠ, študentov konzervatórií, vysokých skôl;

podpora profesionálnych koncertných a tvorivých aktivít mladých hudobníkov;

– rozvíjanie profesionality pedagógov základných umeleckých škôl a odborných špecializovaných umeleckých inštitúcií;

– zistenie úrovne majstrovstva, schopností a zručností mladých talentov;

– vytváranie pre žiakov, študentov a pedagógov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie ich schopností, zručností, vedomostí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

II. Organizačný výbor

Organizačný výbor súťaže je zodpovedný za organizáciu a priebeh súťaže, koordinuje interakcie všetkých štruktúr zodpovedných za kvalitnú a včasnú prípravu súťaže. Má tieto práva a povinnosti:

– vypracovanie a schválenie propagačného a informačného materiálu pre účastníkov súťaže a potrebných predpisov súťaže, založenie a vedenie webovej stránky

– zabezpečenie organizačného a technického procesu súťaže;

– spolupracuje pri schválení ocenení súťaže (udelenie Grand Prix, diplomov atď.), ich stupňa a celkového počtu.

III. Účastníci a vekové kategórie

3.1. Na účasť v súťaži sú pozvaní žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií a vysokých skôl I. – III. stupňa v nominácii: Hra na husliach

3.2. Súťažiaci budú súťažiť v troch skupinách:

I. skupina (junior )

Kategória „A”

žiaci ZUŠ – vek účinkujúcich v čase konania súťaže je 7-9 rokov

Kategória „B”

žiaci ZUŠ – vek účinkujúcich v čase konania súťaže je 10-12 rokov

Kategória „C”

žiaci ZUŠ – vek účinkujúcich v čase konania súťaže je 13-15 rokov

II. skupina (stredná)

Kategória „A”

študenti konzervatórií – vek účinkujúcich v čase konania súťaže je 14-16 rokov

Kategória „B”

študenti konzervatórií – vek účinkujúcich v čase konania súťaže je 17-19 rokov

III. skupina (staršia)

Kategória „A”

študenti vysokých hudobných skôl – vek účinkujúcich v čase konania súťaže je 20-21

Kategória „B”

študenti vysokých hudobných skôl – vek účinkujúcich v čase konania súťaže je 22-24

Kategória „C”

Profesionáli – vek účinkujúcich v čase konania súťaže je 25+IV. Požiadavky a pravidlá súťaže

Súťaž sa uskutoční dištančnou formou

4.1. Účastníci I. skupiny musia predviesť a nahrať vlastné video:

Dve ľubovoľné skladby odlišného charakteru.


Trvanie programu maximálne 10 minút.

4.2. A. Účastníci II. skupiny kategórie „A”
musia predviesť a nahrať vlastné video:

1) Dve kontrastné časti ľubovoľnej skladby pre husle sólo z obdobia baroka

2) Ľubovoľná prednesová skladba, primeranej technickej náročnosti.

Trvanie programu v kategórii A je neobmedzené

4.2. B. Účastníci II. skupiny kategórie „B” musia predviesť a nahrať vlastné video:

1) J. S. BACH: Sonáty a partity BWV 1001-1006 – dve kontrastné časti;

2) Jedna virtuózna skladba- ľubovoľný výber

Trvanie programu kategórie B je neobmedzené

4.3. Účastníci III. skupiny všetkých kategórií musia predviesť a nahrať vlastné video

Kategória „A”

1) J. S. BACH: Sonáty a partity BWV 1001-1006 – dve kontrastné časti,

2) Jeden z uvedených koncertov – 1. časť vrátane kadencií:

W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur KV 216

W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur KV 218

W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur KV 219

3) Jedna virtuózna skladba- ľubovoľný výber

Trvanie programu kategórie je neobmedzené

Kategória „B”

1) J. S. BACH: Sonáty a partity BWV 1001-1006 – dve ľubovoľné kontrastné časti, alebo môže byť Fuga alebo Chaccone

2) Jeden z uvedených koncertov – 1. časť vrátane kadencií:

W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur KV 216

W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur KV 218

W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur KV 219

3) Prvá časť koncertu z obdobia romantizmu, alebo 20. storočia

Trvanie programu skupiny je neobmedzené

Kategória „C”

Program zostavený zo závažných skladieb podľa vlastného výberu, v trvaní maximálne 50 minút

4.4. Všetky diela musia byť predvedené spamäti.

4.5. Všetky videá súťažiacich hodnotí porota na diaľku.

4.6. Rozhodnutie odbornej komisie je definitívne a nemožno sa proti nemu odvolať.

4.7. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zverejňovať fotografie a videá účastníkov v akýchkoľvek médiách a sociálnych sieťach súvisiacich len so súťažou.

4.8. Účasť súťažiacich vo vyššej kategórii je povolená.

V. Požiadavky na video

5.1. Video musí byť nahrané v roku 2024 výlučne pre súťaž.

5.2. Od začiatku do konca trvania skladby záznam nesmie byť zastavený ani prerušený, nesmú byť strihy záznamu. Diela sa môžu zaznamenávať osobitne.

5.3. Záznam sa nahrá jednou kamerou.

5.4. Počas nahrávania sa používa skutočná akustika sály, učebne alebo inej miestnosti.

5.5. Na videu počas výkonu ruky a tvár interpreta musia byť zobrazené v jednom obraze.

5.6. Videozáznam, ktorý nebol nahraný podľa pravidiel, nebude hodnotený.

5.7. Nahrávky sú akceptované odkazom na YouTube s otvoreným prístupom, ktorý musíte uviesť v prihláške!!!

5.8. Videonahrávky z koncertu sa neakceptujú.

VI. Pravidlá hodnotenia

6. Vyhodnotenie súťažného programu vykonávajú členovia poroty.

6.2. Každý z 3 porotcov hodnotí program súťažiaceho do 20 bodov.

6.3. Maximálny počet bodov je 60.

6.4. Členovia poroty bodujú nezávisle od seba.

6.5. Všetky rozhodnutia poroty sú konečné.

6.6. Členovia poroty hodnotia iba záznamy, ktoré zodpovedajú požiadavkám súťaže.

6.7. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke www. primeviolin.sk

VII. Hodnotiace kritériá

Kritériá hodnotenia:

– výber repertoáru primeraný veku interpreta;

– technické schopnosti;

– štýlovosť;

– hudobná dramaturgia;

– prezentácia na pódiu;

– osobnostný prínos

VIII. Členovia odbornej poroty

Členmi poroty súťaže sú poprední umelci, prominentné osobnosti, profesori a špecialisti v oblasti interpretačného umenia v hre na husliach:

prof. ArtD. Peter Michalica (Brno, Česko)

Mgr.art. Peter Strenáčik, PhD. (Banská Bystrica, Slovensko)

Mgr.art. Ákos Barra (Debrecen, Maďarsko)

Výkonná riaditeľka súťaže: Mgr.art. Kateryna Popovych

IX. Odmeňovanie účastníkov a víťazov

9.1. Pre víťazov: DIPLOM I., II., III. stupňa a medaily

9.2. Všetkým účastníkom bude udelený CERTIFIKÁT za účasť.

9.3. Môže byť pridelená cena „ZA NAJLEPŠIU INTERPRETÁCIU.

Poznámka: Ceny sa môžu zdvojovať pri získaní rovnakého počtu bodov ale aj v tom prípade, ak rozdiel priemeru bodového hodnotenia súťažiacich bude menší ako 0,5 bod.

Víťazi jednotlivých kategórii súťaže budú mať príležitosť vystúpiť na galakoncerte v Banskej Bystrici na jar 2024 a taktiež sa zúčastniť majstrovských kurzov.

X. Postup podávania prihlášky a výsledky

10.1. Uzávierka elektronickej prihlášky: 19.01.2024.

10.2. Elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom webovej stránky www.primeviolin.sk

10.3. Po uzávierke prihlášok je potrebné do 30. 01. 2024 na e-mailovú adresu súťaže info@primeviolin.sk zaslať nasledujúce dokumenty:

kópia dokladu o zaplatení účastnického poplatku;

fotografiu účastníka (v prípade získania ceny bude zverejnená na webovej stránke)

link na videonahrávku

10.4. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke 6. februára 2024

 

XI. Finančné podmienky

Súťaž nie je komerčným podujatím. Organizačný výbor vytvorí fond registračných príspevkov účastníkov súťaže a prostriedkov prichádzajúcich ako charitatívne a sponzorské príspevky v súlade s platnou legislatívou. Registračný poplatok účastníka je 30 .


Názov účtu:
Prime Violin

Číslo účtu: IBAN: SK28 0900 0000 0051 9506 2449

BIC/SWIFT kód (pre zahraničných účastníkov): GIBASKBX

Do poznámky pri platbe uveďte:  poplatok na Prime Violin 2024 a meno a priezvisko účastníka

 

Riaditeľka súťaže na základe písomnej žiadosti účastníka alebo jeho zákonného zástupcu môže v osobitých prípadoch poskytnúť zľavu z účastníckeho poplatku.

Kontakt:

info@primeviolin.sk

+421902510643

Kateryna Popovych